Żywność a depresja

Depresja to zaburzenie psychiczne dotykające ponad 120 mln ludzi na świecie. Depresja może spowodować brutalne cierpienia, a istniejące leczenie jest dalekie od idealnego.

żywność a depresja Wolna Polska Wiadomości

Ale nowe badanie wykazuje, że odpowiedź może być prosta – w tym co jesz. Badanie potwierdziło silny związek między zywnością i prawdopodobieństwem wystąpienia depresji w wyniku diety.

W Natural News czytamy:

W 2012, naukowcy z University of Las Palmas de Gran Canaria i University of Granada przebadali prawie 9.000 osób, u których nigdy nie zdiagnozowano depresji. Trwające pół roku badanie opublikowane w czasopiśmie Public Health Nutrition, wyraźnie ujawniło, że osoby jedzące fast food, pokarmy smażone i gotowe słodkie wypieki miały o 51% większe ryzyko depresji.

Almudena Sanchez-Villegas, kierownik tego badania, mocno zachęca do unikania ciastek, croissants, doughnuts [amerykańskie pączki] itd., jak również fast foodów takich hamburgery, hotdogs itp. Powiedziała: „Nawet jedzenie ich w małej ilości wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem depresji”.

Naukowcy przypuszczają, że tłuszcze trans i tłuszcze nasycone byłynajwiększym problemem, ponieważ tłuszcze trans wywołują stan zapalny, zarówno w ciele jak i w mózgu. Zapalenie może kolidować zneuroprzekaźnikami w mózgu, co wpływa na nasze samopoczucie.

Dr Andrew Weil mówi:

Jestem pewien, że dieta depresyjna może być tylko jednym przejawem zwiększonego stanu zapalnego w organizmie. Tłuszcze w junk foods mogą mieć udział w diecie depresyjnej bo są prozapalne.

Inne czynniki to:

 • Herbicydy
 • Pestycydy
 • Fungicydy [grzybowe]
 • Antybiotyki
 • Azotany
 • Konserwanty
 • Sztuczne barwniki / smaki
 • Hormony syntetyczne
 • Genetycznie modyfikowana żywność GMO
 • Żywność napromieniowana
 • Słodziki
 • Syrop kukurydziany o dużej zawartości fruktozy
 • Przetwarzana zywność
 • Cukry proste
 • Węglowodany i rafiniowane ziarna.

tłumaczenie z ang. Ola Gordon

źródło:wolna-polska.pl

źródło: How Food Affects Your Mood: The Link Between Food and Depression Danica Collins

Advertisements

Najpiękniejsze parki narodowe na świecie wg CNN (poza USA)

W 30 naj­pięk­niej­szych par­ków na­ro­do­wych świa­ta, którą ze­sta­wi­ła ame­ry­kań­ska te­le­wi­zji CNN na 12. miej­scu zna­lazł się Ta­trzań­ski Park Na­ro­do­wy. Tatry wy­prze­dzi­ły w ran­kin­gu m.​in. park Kru­ge­ra w Afry­ce czy Ulu­ru-Ka­ta Tjuta w Au­stra­lii.
Jak podaje CNN na swojej stronie internetowej, w rankingu nie uwzględniono parków narodowych w USA. Oceniając parki brano pod uwagę m.in. walory przyrodnicze i krajobrazowe miejsc, bezpieczeństwo i gościnność lokalnych mieszkańców.
Park Narodowy Iguazu, Argentyna
W Parku Na­ro­do­wym Igu­azu ob­ję­te zo­sta­ły ochro­ną wil­got­ne lasy pod­zwrot­ni­ko­we wraz z wo­do­spa­dem Igau­cu. Sze­ro­kość wo­do­spa­du do­cho­dzi do 2700 me­trów, a jego wy­so­kość to 80 me­trów. Wo­do­spad sta­no­wi gra­ni­cę mię­dzy Ar­gen­ty­ną i Bra­zy­lią.

 
Los Glaciares, Argentyna
Na te­re­nie parku znaj­du­ją się trzy, więk­sze lo­dow­ce i dwa duże je­zio­ra po­lo­dow­co­we. Naj­łudż­sze Je­zio­ro Ar­gen­ti­no ma 160 km dłu­go­ści. W Los Gla­cia­res jest naj­więk­szy poza stre­fa­mi po­lar­ny­mi lą­do­lód na Ziemi, czyli Po­łu­dnio­wy Lą­do­lód Pa­ta­goń­ski.

 
Park Narodowy Nahuel Huapi, Argentyna
To naj­star­szy park Ar­gen­ty­ny. Ota­cza je­zio­ro Na­hu­el Huapi, u pod­nó­ża Andów. Można w nim po­dzi­wiać do­li­ny i je­zio­ra po­lo­dow­co­we. Park po­dzie­lo­ny jest na trzy stre­fy przy­rod­nicz­ne, naj­ni­żej znaj­du­je się step, na­stęp­nie są niż­sze par­tie gór i po­wy­żej 1600 m n.p.m. ośnie­żo­ne przez cały rok gór­skie szczy­ty.

 
Gandoca-Manzanillo, Kostaryka
Park Na­ro­do­wy Gan­do­ca-Man­za­nil­lo leży w po­łu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Ko­sta­ry­ki. Re­zer­wat po­ra­sta tro­pi­kal­ny las. U wy­brze­ży wyspy znaj­du­ją się roz­le­głe rafy ko­ra­lo­we.

 
Park Narodowy Tikal, Gwatemala
Park obej­mu­je ruiny mia­sta Majów. Praw­do­po­dob­nie kie­dyś znaj­do­wa­ła się tutaj sto­li­ca pań­stwa Majów. Była za­miesz­ka­na po­mię­dzy VI w. p.n.e. a X w. n.e. Ośro­dek skła­da się ze świą­tyń, pa­ła­ców i pu­blicz­nych pla­ców.

 
Park Narodowy Rapa Nui, Chile
Park Rapa Nui leży na Wy­spach Wiel­ka­noc­nych, na­le­żą­cych do Chile. Znaj­du­ją się tutaj słyn­ne ka­mien­ne głowy, wy­ko­na­ne z czar­ne­go tufu. Po­są­gi zo­sta­ły stwo­rzo­ne przez Po­li­ne­zyj­czy­ków, za­miesz­ku­ją­cych wyspę od XII do XVII wieku.

 
Park Narodowy Torres del Paine, Chile
Park znaj­du­je się w Pa­ta­go­nii w chile i obej­mu­je część łań­cu­cha gór­skie­go. Na te­re­nie parku znaj­du­ją się je­zio­ra i lo­dow­ce gór­skie. Nazwa Tor­res del Paine po­cho­dzi od trzech, ogrom­nych szczy­tów gór­skich, które są wi­docz­ne z da­le­ka. W re­zer­wa­tu żyje wiele ga­tun­ków pta­ków, m.​in. fla­min­gi i kon­do­ry. Park od­wie­dza śred­nio 150 ty­się­cy tu­ry­stów rocz­nie.

 
Park Narodowy Canaima, Wenezuela
Park skła­da się z wy­so­kie­go pła­sko­wy­żu w pół­noc­nej czę­ści Wy­ży­ny Gu­jań­skiej, ponad któ­rym wzno­szą się pła­skie góry sto­ło­we. Na jego te­re­nie znaj­du­je się wo­do­spad Salto Angel z naj­dłuż­szym swo­bod­nym spad­kiem wody na świe­cie.

 
Park Narodowy Galapagos, Ekwador
Park obej­mu­je wyspy Ga­la­pa­gos. Ar­chi­pe­lag skła­da się z 19 wysp i jest po­ło­żo­ny na Oce­anie Spo­koj­nym w od­le­gło­ści około 1000 km od Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej. Ga­la­pa­gos mają po­cho­dze­nie wul­ka­nicz­ne, a na ich wy­brze­żach żyją m.​in. pin­gwi­ny, al­ba­tro­sy i kor­mo­ra­ny. Od­osob­nie­nie geo­gra­ficz­ne spra­wi­ło, że w parku miesz­ka­ją le­gwa­ny lą­do­we i żół­wie ol­brzy­mie.

 
Cairngorms, Szkocja
To naj­więk­szy park w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Leży w pół­noc­nej Szko­cji, w gó­rach Ca­irn­gorms. Są naj­wyż­szym pa­smem gór­skim na te­re­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii, ich szczy­ty się­ga­ją ponad 1000 m n.p.m. Park cha­rak­te­ry­zu­je się ska­li­sty­mi wrzo­so­wi­ska­mi, które są wy­ni­kiem dzia­łal­no­ści rol­ni­czej i pa­ster­skiej.

 
Park Narodowy Göreme, Turcja
W do­li­nie Göreme i jej oto­cze­niu, po­ło­żo­nym wśród wi­do­wi­sko­we­go, wy­żło­bio­ne­go przez ero­zję kra­jo­bra­zu, znaj­du­ją się świą­ty­nie skal­ne, nie­za­stą­pio­ne świa­dec­twa sztu­ki bi­zan­tyj­skiej okre­su post-iko­no­kla­stycz­ne­go, jak rów­nież wy­drą­żo­ne w skale do­mo­stwa, wio­ski i pod­ziem­ne mia­sta, bę­dą­ce po­zo­sta­ło­ścia­mi tra­dy­cyj­ne­go osad­nic­twa ludz­kie­go, któ­re­go po­cząt­ki się­ga­ją IV w.

 
Tatrzański Park Narodowy, Polska
Ta­trzań­ski Park Na­ro­do­wy utwo­rzo­no w 1954 roku. Po­wierzch­nia TPN wy­no­si ponad 21 tys. hek­ta­rów. Około 70 proc. po­wierzch­ni TPN zaj­mu­ją lasy i za­ro­śla ko­so­drze­wi­ny, a po­zo­sta­łe 30 proc. to mu­ra­wy wy­so­ko­gór­skie, skały i wody. Park chro­ni je­dy­ny w Pol­sce frag­ment gór o wy­so­ko­gór­skim, al­pej­skim kra­jo­bra­zie.

 
Plitwickie Jeziora, Chorwacja
Park Na­ro­do­wy Pli­twic­kie Je­zio­ra po­sia­da 16 je­zior kra­so­wych, które są po­łą­czo­ne wo­do­spa­da­mi. Kom­pleks two­rzą dwa ze­spo­ły po­łą­czo­nych ka­ska­do­wo je­zior, tzw. Górne i Dolne Je­zio­ra. W wa­pien­nych ska­łach można zna­leźć ma­low­ni­cze ja­ski­nie i skal­ne ko­ry­ta­rze. Woda w Pli­twic­kich Je­zio­rach ma nie­zwy­kłą, tur­ku­so­wą barwę. Park zo­stał za­ło­żo­ny w 1949r. i jest jedną z naj­więk­szych atrak­cji Chor­wa­cji.

 
Park Narodowy Wodospadu Wiktorii, Zambia/Zimbabwe
Są to jedne z naj­bar­dziej wi­do­wi­sko­wych wo­do­spa­dów na świe­cie. Rzeka Za­mbe­zi, osią­ga­ją­ca w tym miej­scu prze­szło 2 km sze­ro­ko­ści, wpada z hu­kiem na serię ba­zal­to­wych pro­gów, po­wo­du­jąc tę­czo­wą mgieł­kę wodną wi­docz­ną z od­le­gło­ści prze­szło 20 km. Wo­do­spad zo­stał uzna­ny za jeden z sied­miu na­tu­ral­nych cudów swia­ta.

 
Park Narodowy Krugera, RPA
Park na­zwa­ny zo­stał na cześć swo­je­go za­ło­ży­cie­la, Paula Kru­ge­ra. Za­ło­żo­no go w 1989r. na po­wierzch­ni ponad 2 mi­lio­nów hek­ta­rów. Jest po­dzie­lo­ny na 14 stref kli­ma­tycz­nych. Jego głów­ny cel to ochro­na afry­kań­skich zwie­rząt. W re­zer­wa­cie miesz­ka­ją m.​in. ge­par­dy, zebry, stru­sie, lwy, no­so­roż­ce i lam­par­ty. Na te­re­nie parku dla zwie­dza­ją­cych or­ga­ni­zo­wa­ne jest sa­fa­ri.

 
Park Narodowy Namib-Naukluft, Namibia
Park w Na­mi­bii jest jed­nym z naj­więk­szych ob­sza­rów chro­nio­nych na świe­cie. Teren re­zer­wa­tu to pu­sty­nia Namib, która jest je­dy­ną piasz­czy­stą pu­sty­nią przy­brzeż­ną na świe­cie. Ob­szar obej­mu­je roz­le­głe wydmy, wy­róż­nia­ją­ce się wy­stę­po­wa­niem mgieł. To wła­śnie mgła jest głów­nym źró­dłem wody dla pu­sty­ni Namib.

 
Park Narodowy Mana Pools, Zimbabwe
Park Mana Pools to sze­ro­ka rów­ni­na za­le­wo­wa rzeki Za­mbe­zi. Nad jej brze­ga­mi i nad za­ba­gnio­ny­mi rów­ni­na­mi gó­ru­ją wy­so­kie skały. Ob­szar za­miesz­ku­ją licz­ne dzi­kie zwie­rzę­ta, w tym sło­nie, ba­wo­ły, lam­par­ty i ge­par­dy oraz zna­czą­ca po­pu­la­cja kro­ko­dy­li ni­lo­wych.

 
Park Narodowy Wodospadu Murchisona, Uganda
To naj­więk­szy Park Na­ro­do­wy w Ugan­dzie. Zo­stał utwo­rzo­ny w pół­noc­no-za­chod­niej czę­ści kraju, w oko­li­cach Je­zio­ra Al­ber­ta i ko­ry­ta Bia­łe­go Nilu. W parku znaj­du­je się Wo­do­spad Mur­chi­so­na o wy­so­ko­ści 43 me­trów. Żyją tutaj sło­nie, lwy i lam­par­ty. Re­zer­wat jest osto­ją no­so­roż­ca bia­łe­go.

 
Park Narodowy Halgurd Sakran, Irak
Park znaj­du­je się na te­re­nie irac­kie­go Kur­dy­sta­nu obej­mu­jąc te­re­ny bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne kra­jo­bra­zo­wo. Góry Hal­gurd to naj­wyż­sze pasmo gór­skie w Iraku; szczyt Hal­gurd wzno­si się na 3607 m n.p.m. i przez cały rok po­kry­ty jest śnie­giem.

 
Park Narodowy Ein Avdat, Izrael
Ein Avdat to ka­nion na pu­sty­ni Negew w Izra­elu. We­dług badań ar­che­olo­gicz­nych ka­nion w prze­szło­ści był za­miesz­ki­wa­ny przez ka­to­lic­kich mni­chów. W parku znaj­du­je się zbior­nik wodny z lo­do­wa­tą wodą, który jest za­si­la­ny przez pod­ziem­ne stru­mie­nie.

 
Park Narodowy Zhangjiajie, Chiny
Cha­rak­te­ry­stycz­nym kra­jo­bra­zem dla chiń­skie­go parku są strze­li­ste skały z pia­skow­ca. Park leży w środ­ko­wej czę­ści Chin, w pro­win­cji Hunan. Zhan­gjia­jie był pierw­szym par­kiem le­śnym w kraju. Na drze­wach żyją ma­ka­ki, ga­tu­nek mał­pek. Nie­któ­re ro­dza­je drzew to żywe ska­mie­li­ny, które w nie­zmie­nio­nej for­mie rosną tutaj od ponad dwóch mi­lio­nów lat.

 
Park Narodowy Naejangsan, Korea Południowa
Park po­wstał wokół naj­wży­szej góry, Na­ejang­san (763 m n.p.m.). Jest szcze­gól­nie chęt­nie od­wie­dza­ny je­sie­nią, kiedy tu­ry­ści mogą po­dzi­wiać w nim ty­sią­ce ko­lo­ro­wych, spa­da­ją­cych liści. W parku są dwa wo­do­spa­dy i za­byt­ko­wa świą­ty­nia. Latem kwit­ną tutaj drzew­ka wiśni.

 
Park Narodowy Pagsanjan Gorge, Filipiny
W parku znaj­du­je się jeden z naj­bar­dziej zna­nych na Fi­li­pi­nach wo­do­spa­dów. Wo­do­spad Pag­san­jan sta­no­wi atrak­cję tu­ry­stycz­ną, można do niego do­trzeć ło­dzią lub z po­bli­skie­go mia­stecz­ka Ca­vin­ti. Ka­ska­dy wodne two­rzą na­tu­ral­ne ką­pie­li­sko. Park po­wstał w 1939r. i obej­mu­je po­wierzch­nię 152 hek­ta­rów.

 
Park Narodowy Minneriya, Sri Lanka
Park wy­ty­czo­no wokół sztucz­ne­go zbior­ni­ka wod­ne­go Min­ne­riya. W porze su­chej, od maja do wrze­śnia, re­zer­wat staje się miej­scem wę­drów­ki słoni. Przy zbior­ni­kach wod­nych gro­ma­dzą się ptaki, m.​in. kor­mo­ra­ny, cza­ple i pe­li­ka­ny.

 
Park Narodowy Sundarban, Indie
Re­gion Sun­dar­ban obej­mu­je ob­szar lą­do­wy i wodny w del­cie Gan­ge­su, o łącz­nej po­wierzch­ni 10 tys km2, któ­re­go prze­szło po­ło­wa znaj­du­je się w In­diach, a po­zo­sta­ła część w Ban­gla­de­szu. Wy­stę­pu­je tam naj­więk­sze na świe­cie sku­pi­sko lasów na­mo­rzy­no­wych. Park za­miesz­ku­je kilka rzad­kich lub za­gro­żo­nych ga­tun­ków, m. in. ty­gry­sy, ssaki wodne, ptaki i gady.

 
Park Narodowy Bannerghatta, Indie
Na jego te­re­nie znaj­du­je się re­zer­wat przy­rod­ni­czy, gdzie żyją m.​in. białe ty­gry­sy, lam­par­ty i sło­nie. W parku za­ło­żo­no cen­trum ra­tun­ko­we dla zwie­rząt.

 
Park Narodowy Bandhavgarh, Indie
W parku żyją głów­nie dzi­kie koty. Znaj­dzie­my w nim naj­więk­szą w In­diach po­pu­la­cję ty­gry­sów ben­gal­skich.

 
Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta, Australia
Na te­re­nie parku, no­szą­ce­go nie­gdyś nazwę Parku Na­ro­do­we­go Uluru (Ayers Rock-Mont Olga), wy­stę­pu­ją wi­do­wi­sko­we for­ma­cje geo­lo­gicz­ne, gó­ru­ją­ce nad roz­le­głą rów­ni­ną piasz­czy­stą w środ­ko­wej Au­stra­lii. Ogrom­ny mo­no­lit Uluru oraz ko­pu­ły skal­ne Kata Tjuta na za­chód od Uluru na­le­żą do sys­te­mu tra­dy­cyj­nych wie­rzeń jed­nej z naj­star­szych spo­łecz­no­ści na świe­cie. Tra­dy­cyj­ni wła­ści­cie­le Ulu­ru-Ka­ta Tjuta na­le­żą do ple­mie­nia Abo­ry­ge­nów Anan­gu.

 
Góry Błękitne, Australia
Góry to część pasma Wiel­kich Gór Wo­do­dzia­ło­wych. Re­gion Gór Błę­kit­nych zaj­mu­je ob­szar 1,03 mln ha utwo­rzo­ny z wa­pien­nych pła­sko­wy­żów, wą­wo­zów i urwisk, po­ro­śnię­tych la­sa­mi eu­ka­lip­tu­so­wy­mi stre­fy umiar­ko­wa­nej. Wy­stę­pu­je tu aż 91 tak­so­nów eu­ka­lip­tu­sa. Re­gion od­zna­cza się także róż­no­rod­no­ścią struk­tu­ral­ną i eko­lo­gicz­ną eu­ka­lip­tu­sów oraz licz­ny­mi sie­dli­ska­mi. Spo­ty­ka się tam ro­śli­ny sta­no­wią­ce przy­kład róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej Au­stra­lii: 10% jej flory na­czy­nio­wej i licz­ne rzad­kie lub za­gro­żo­ne ga­tun­ki, obej­mu­ją­ce ga­tun­ki en­de­micz­ne lub szcząt­ko­we, takie jak sosna Wol­le­mia (wol­le­mia no­bi­lis), które za­cho­wa­ły się je­dy­nie na ści­śle ogra­ni­czo­nych mi­kro­ob­sza­rach.

 
Park Narodowy Paparoa, Nowa Zelandia
Park Pa­pa­roa to przede wszyst­kim for­ma­cje kra­so­wych skał z wa­pie­nia. Na­zy­wa­ne są “Pa­na­ca­ke Rocks” czyli do­słow­nie “skały na­le­śni­ko­we”. Wśród nich jest wiele ja­skiń, kli­fów i pod­ziem­nych stru­mie­ni. Park Na­ro­do­wy znaj­du­je się na za­chod­nim wy­brze­żu no­wo­ze­landz­kiej Wyspy Po­łu­dnio­wej, a jego teren prze­cho­dzi od wy­brze­ża oce­anu, aż do pasma gór­skie­go Pa­pa­roa. W po­bli­żu brze­gu oce­anu można za­ob­ser­wo­wać kilka ga­tun­ków del­fi­nów.

 

10 szkodliwych chemikaliów w kosmetykach

 

 Coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że produkty kosmetyczne mogą być naładowane szkodliwymi substancjami chemicznymi, ale wykrycie tego iż są największymi szkodnikami nie jest łatwym zadaniem.

a

Producenci kosmetyków zawsze zmieniają ich skład, i zbyt często konsumenci nie mają pojęcia jakie składniki są na opakowaniu. Ale tak jak nie jadłbyś produktów zawierających paskudne chemikalia lub substancje rakotwórcze, powinieneś być równie skrupulatny w kwestii produktów kosmetycznych – w końcu są wchłaniane przez skórę i DOSTAJĄ SIĘ do krwiobiegu.

Po zastanowieniu, przedstawiamy te które według nas są najczęściej stosowanymi składnikami, które powinny być zakazane z rutynowych kosmetykach:

1.Laurylosiarczan sodu i sól sodowa siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego [Sodium Lauryl Sulfate = SLS i Sodium Laureth Sulfate = SLES]

Te czynniki pianotwórcze znajdują się niemal we wszystkich szamponach, żelach prysznicowych i innych pieniących się produktach. Mocne dowody pokazują, że SLSy i SLESy podrażniają skórę, oczy i drogi oddechowe. Wykryto, że SLESy są także skażone rakotwórczym 1.3 dioksanem.

2. Olej mineralny i wazelina

Te produkty uboczne przemysłu naftowego znajdują się w szamponach, kremach, szminkach, cieniach do powiek, podkładach, i oczywiście w oliwce dla dzieci, która jest w 100% olejem mineralnym. Ropa naftowa jest powszechnie stosowana do powlekania skóry jak plastikowa folia, przez co zakłóca naturalną barierę immunologiczną skóry, i skóra potem traci zdolność oddychania i uwalniania toksyn, co promuje trądzik i inne choroby. Ten proces również spowalnia funkcje skóry i prawidłowy rozwój komórek, wywołując przedwczesne jej starzenie.

3. Zapachy

Z jakiegoś powodu, producenci nie mają obowiązku ujawniania określonych chemikaliów, których używają jako zapach na liście składników swojej marki. Czasami nazywany parfum, jest uważany za „tajemnicę handlową”, ale to jest ten który może szkodzić zdrowiu. Wszystko co ładnie pachnie, w tym dezodoranty, perfumy, makijaż, szampony, filtry przeciwsłoneczne, produkty do pielęgnacji skóry, ciała, a nawet do pielęgnacji niemowląt, prawdopodobnie zawiera chemiczny zapach. Wiele związków zapachowych to substancje rakotwórcze lub w inny sposób toksyczne, a nawet jeden „zapach” wymieniony na produkcie w rzeczywistości może wskazywać na obecność do 4.000 różnych składników. Większość lub wszystkie są zazwyczaj syntetyczne. Objawy związane z użyciem zapachu to bóle i zawroty głowy, wysypka, przebarwienia skóry, gwałtowny kaszel i wymioty, oraz alergiczne podrażnienie skóry. Obserwacje kliniczne przez lekarzy wykazały, że narażenie na substancje zapachowe może wpływać na centralny układ nerwowy, powodując depresję, nadpobudliwość i inne zaburzenia behawioralne.

4. Cyklometikon i siloksany

Szeroko stosowane w produktach nawilżających, do makijażu i do pielęgnacji włosów, te związki na bazie silikonu wykorzystuje się do zmiękczania, wygładzania i nawilżania. One sprawiają to, że produkty szybciej wysuszają włosy i kremowe dezodoranty łatwiej się nakładają. Są również szeroko stosowane w środkach nawilżających, pielęgnujących twarz, implantach medycznych i lubrykantach, ale te chemikalia uważa się za gromadzące toksyny w wątrobie i układzie żołądkowo-jelitowym i są toksyczne dla zwierząt.

5. DEA [diethanolamine], MEA [monotaholamine] i TEA [tiethanolamine]

Te wzmacniacze piany znajdują się w szamponach, produktach do stylizacji włosów, do oczyszczania twarzy, w mydłach i żelach pod prysznic, wszystkie mogą powodować kontaktowe zapalenie skóry. Są łatwo wchłaniane przez skórę i gromadzą się w narządach, a nawet w mózgu. Długotrwałe ich używanie może prowadzić do dużego zwiększenia liczby nowotworów wątroby i nerek. DEA i MEA są zazwyczaj wymieniane na etykiecie składników w połączeniu ze związkiem je neutralizującym. Dlatego szukaj nazw takich jak kokoamid DEA lub MEA, lauramid DEA. itp. Są to chemikalia zakłócające hormony, i wiadomo iż tworzą rakotwórcze azotany i nitrozoaminy.

6. FD&C pigmenty kolorów

Znajdują się w szminkach, tuszach do rzęs, cieniach do powiek, różu i innych produktach do makijażu, a wiele pigmentów wywołuje raka skóry i podrażnienia. Wchłanianie pewnych kolorów może wywołać wyczerpanie tlenu w organizmie, a w rzadkich przypadkach nawet doprowadzić do śmierci. Syntetyczne kolory ze smoły węglowej zawierają sole metali ciężkich, które odkładają toksyny w skórze, wywołując wrażliwość skóry i podrażnienia. Ponadto przeprowadzone na zwierzętach badania wykazują, że wiele z nich to substancje rakotwórcze.

7. Midazolidnyl Urea i Hydantoin DMDM

Są to dwa z wielu konserwantów, które uwalniają formaldehyd w kosmetykach (donory formaldehydu). Znajdują się w prawie wszystkich głównych markach produktów do pielęgnacji skóry, ciała i włosów, paznokci i w antyperspirantach. Formaldehyd może podrażniać układ oddechowy, powodować reakcje skórne i wywoływać kołatanie serca. Długotrwałe narażanie na formaldehyd może powodować ból stawów, alergie, depresję, bóle głowy i w klatce piersiowej, zapalenie ucha, przewlekłe zmęczenie, zawroty głowy i bezsenność. Może również pogorszyć kaszel i przeziębienie i wywołać astmę. Bardziej poważne niepożądane skutki to osłabienie układu odpornościowego i choroby nowotworowe.

8. Parabeny

Parabeny są szeroko stosowanym konserwantem w produktach kosmetycznych, a także jako składniki zapachowe, ale, oczywiście, konsumenci nie znajdą ich na etykiecie. Łatwo przedostają się przez skórę i wchodzą w krwiobieg. Naśladują estrogen, główny żeński hormon płciowy, wykryto go w tkankach raka piersi, sugerując jego możliwe związki z rakiem. Parabeny mogą ingerować również w funkcje rozrodcze mężczyzn. Ponadto, badania wykazują, że metylparaben nałożony na skórę wchodzi w reakcję z promieniami UVB, prowadząc do zwiększenia starzenia się skóry i uszkodzenia DNA. Oszacowano, że przeciętna kobieta jest narażona na 50 mg parabenów dziennie.

9. Triclosan

Triclosan jest powszechnym składnikiem produktów pielęgnacyjnych: pasty do zębów, do mycia twarzy i dezodorantów, ale przede wszystkim w produktach przeciwbakteryjnych do mycia rąk, mydle, żelach i domowych produktach czyszczących. Powszechnie używany do zabijania bakterii, mimo że komitet doradczy FDA wykazał, że używanie zawierających go produktów nie daje większych korzyści niż zwykła woda z mydłem.

Substancja ta może wywołać raka wątroby, a nawet małe jej ilości powiązano z problemami tarczycy. Jest tak niebezpieczna, że Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy [AMA] zaleca nie używanie triclosanu w domu, przede wszystkim dlatego, że wywołuje odporność bakterii na antybiotyki.

10. BHT (Butylated Hydroxy Tolulene)

Najgorszy z nich zostawiliśmy na koniec. Jest on na pewno tym, którego trzeba unikać! Ten znajdujący się w szmince, cieniach do powiek, błyszczyku do ust i kremach do skóry konserwant przechodzi przez skórę i gromadzi się w tkankach tłuszczowych. Kiedy organizm metabolizuje BHT, wytwarza wolne rodniki w organizmie, które uszkadzają DNA komórek, wywołując raka.

Pomimo tego że jest rakotwórczy, nadal znajduje się w wielu popularnych markach produktów do makijażu i pielęgnacji skóry, takich jak Revlon, L’Occitane i Cover Girl, i znajduje się nawet jako konserwant żywności w pewnych płatkach śniadaniowych, soft-drinkach i gumie do żucia. Przerażające!

Z pewnością może być mylące dokonywanie wyboru bezpiecznych produktów kosmetycznych, ale jest jeden sposób na to, by nie zanieczyszczać organizmu chemikaliami – kupuj produkty organiczne!

Źródło: Eluxe Magazine. [here]

http://eluxemagazine.com/beauty/top-10-harmful-chemicals-in-cosmetics/

Tłum. Ola Gordon.

Źródło:http://wolna-polska.pl